מדיניות פרטיות

אתר "ניצת הלב" (להלן: "האתר") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. להלן יפורטו תנאי מדיניות הפרטיות שמחיל האתר. מתנאי הפרטיות להלן תוכל/י להבין באיזה אופן אנו עושים שימוש במידע של הגולשים באתר בין אם המידע נמסר לנו ובין אם המידע נאסף בשעת הגלישה באתר. מובהר כי שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת שליחת תגובה באתר, מילוי פרטיך בעמוד "צור קשר", עיון בעמודים/פוסטים ספציפיים המופיעים באתר וכו'. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן: "המידע") יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר, או מי ממפעיליו, מתחייבים בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, ניצת הלב תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

שימוש במידע

האתר יעשה שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:

1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים
המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

3. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

4. האתר, או מי מטעמו, רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן
מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

5. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים,
אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

6. המידע שישמש את האתר לצורכים אלו יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

האתר יהא רשאי להעביר את המידע, או כל חלק ממנו – כפי שיימצא לנכון, לשותפיו העסקיים השונים. מעבר לאמור, האתר, או מי מטעמו, לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

1. במבמקרה והתקבלה הסכמתך לכך.

2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם אחר שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר פעולות שנראה, ולו לכאורה, כאילו הן מנוגדות לדין.

3. אם יתקבל בידי האתר, או מי מטעמו, צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.

5. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

6. אם  תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

7. במקרה  של מחלוקת משפטית בינך לבין ניצת הלב שתחייב חשיפת פרטיך.

8. היה וניצת הלב תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר אלקטרוני

האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

עוגיות (Cookies)

האתר משתמש ב-"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, ייתכן שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

אבטחת מידע

האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים בהסכם פרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

error: Content is protected !!