תקנון – תנאי שימוש באתר

גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר ניצת הלב, או לשירותים המוצעים באתר זה (להלן-”השירותים) השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו  ובמכשירי הקצה השונים לרבות מחשב, טלפון הסלולארי וכל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – “האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמך ואישורך לאמור בתנאי שמוש אלה.

 

בתקנון זה:

“גולש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"תכנים" –  כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, תכנים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו שיעמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא לרבות מכשירי קצה הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד המאפשר צפייה בתכנים. בין אם תכנים אלו בבעלות ניצת הלב, ובין אם הם בבעלות צד ג' המאפשר לניצת הלב זכות שימוש בהם.

"האתר" או "אתר ניצת הלב" – על ערוציו וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות ניצת הלב וכל אתר אינטרנט הקשור או מסונף לניצת הלב או לאתרים כאמור.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

שימוש באתר
הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.הנהלת ניצת הלב רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל המידע והתכנים מסופקים כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות או ערבון כלשהם. בשום מקרה לא תחול על ניצת הלב ו/או מי מבעלי המניות בניצת הלב, מנהלי ניצת הלב, דירקטורים, נושאי משרה  ועובדי ניצת הלב כל אחריות או חבות לרבות אך לא מוגבל לאחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, הקשור, במישרין או בעקיפין, לשימוש באתר זה או למידע המופיע בו ו/או לאי-היכולת להשתמש באתר ו/או להסתמכות על מידע המופיע באתר. כמו כן יובהר כי ניצת הלב לא תישא באחריות כלשהי בקשר לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שקישורים אליהם מופיעים באתר זה. ניצת הלב אינה מתחייבת או ערבה לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.

המידע המובא לגולשים באתר נועד לספק מידע אינפורמטיבי כללי ואינו בגדר המלצה ו/או יעוץ מסוג כלשהו. ניצת הלב שומרת על הזכות לשנות את המידע על פי הצורך, לרבות שינויים בתכנים, המידע וכן במבצעים שונים שייתכנו באתר מעת לעת. בעלי האתר אינם יכולים להתחייב כי המידע המופיע באתר יהיה נכון, שלם או מעודכן בכל עת.

האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מידע מהאתר, לשנות את תכני האתר, לערוך את הטקסט הקיים באתר, לתקן לשדרג ו/או למחוק פרטים, פרסומות, מבצעים וקבצי מידע באתר וכן להוסיף סעיפים נוספים בתנאי השימוש הנ"ל ללא כל הודעה מוקדמת וללא צורך ביידוע הגולשים באתר וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. בכוונת בעלי האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתם להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצרכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

 

זכויות קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר זה, לרבות ועל פי העניין, שם האתר, תכניו, עיצובו, סימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים), זכויות היוצרים, הפטנטים והמדגמים המופיעים בו, שייכים לניצת הלב ומוגנים על פי דין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסור לצד שלישי, לפרסם מחדש, לשלוח בדואר או לשנות את המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא, ללא קבלת הסכמתה של ניצת הלב בכתב ומראש. ההרשאה הניתנת לך על ידי ניצת הלב הינה הרשאה מוגבלת, שאינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה, להציג את דפי האינטרנט באתר במחשב שלך בלבד ולשימושך האישי והלא מסחרי.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום בניצת הלב נשארות בבעלותך. עם זאת, עלייך להשמר שלא למסור לניצת הלב תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בניצת הלב הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר רשות להתרת פרסומם בניצת הלב. במסירת תוכן לפרסום בניצת הלב, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן לשכפל, להעתיק, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה בכל שירותי התוכן שהיא מספקת ובכל מכשירי הקצה.

 

שימוש באתר על ידי קטינים – מתחת לגיל 18
השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.

ככל שאתה מתחת לגיל 18, אנא בקש מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתר. כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה.
לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה)  אשר אינו מיועד לקטינים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאתה משתמש באתר אתם פוטרים את ניצת הלב מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. אתה מצהיר ומתחייב (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפה או תשתתף בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי ניצת הלב אם תעשה כך.

 

קישורים באתר
האתר עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של ניצת הלב. ניצת הלב אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של ניצת הלב או ביחס למשאבים של צד שלישי העשויים להיות מופנים או נגישים מהאתר, או שהינם בעלי קישור לאתר. קישור לאתר אינטרנט שאינו של ניצת הלב, אין פירושו שניצת הלב תומכת בתוכן של אתר שכזה, בשימוש בו או בבעליו. בהתאם, הנך מאשר ומסכים שניצת הלב אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים מתוכם.

 

דואר אלקטרוני ופרטיות

האתר מחויב לשמירה על סודיות המידע של המבקרים באתר. ניצת הלב בוחנת את אופי השימוש באתר באמצעות מעקב אחר מידע שאינו אישי המתקבל ממחשבי הגולשים המשתמשים באתר. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הינך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל. כל מידע שנאסף מהמשתמשים באתר נשמר בסביבה מאובטחת ולא יימסר לכל גורם שלישי, למעט אם תידרש ניצת הלב על-פי חוק לעשות כן. למידע נוסף ראה מדיניות פרטיות של האתר

 

סמכות שיפוט
הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. כל סכסוך הקשור במישרין או בעקיפין לתנאי תקנון זה או לשימוש באתר יתברר באופן בלעדי בבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו.

error: Content is protected !!